0 سبد سفارش باسمه

اطلاعات تماس و درخواست

*

*

*

*

*

basmehCaptcha

تعداد:

 • ابعاد تابلو
 • نوع قاب
 • رنگ دیوار اطاق

ابعاد تابلوهای پرس روی چوب

ابعاد تابلوهای پرس روی چوب دایره

 • 14 × 14
 • 20 × 20
 • 30 × 30
 • 20 × 45
 • 45 × 20
 • 30 × 40
 • 40 × 30
 • 50 × 50
 • 27 × 60
 • 60 × 27
 • 25 × 90
 • 90 × 25
 • 55 × 90
 • 90 × 55
 • 45 × 90
 • 90 × 45
 • 40 × 50
 • 50 × 40
 • 50 × 75
 • 75 × 50
 • 70 × 75
 • 75 × 70
 • 100 × 45
 • 45 × 100
 • سفارشی:

فاصله با قاب

توضیحات:

 • 20 سانتی متر
 • 30 سانتی متر
 • 50 سانتی متر
 • سفارشی:

توضیحات:

 • 8 میلی متر
 • 3 سانتی متر
 • 5 سانتی متر
 • 8 میلی متر
 • 3 سانتی متر
 • 5 سانتی متر
 • 2.5 سانتی متر
 • 4.5 سانتی متر

جستجو